Teenuse osutamine haigekassa lepingu alusel

Teenuse osutamine Eesti Haigekassa lepingu alusel

Üldinfo

Dermatoonkoloogia kliinik OÜ-l on koostööleping Eesti Haigekassaga, mille alusel teenindab kliinik vastavalt lepingus sätestatud tingimustele dermatoveneroloogia erialal Eestis ravikindlustatud patsiente.

Dermatoveneroloogi vastuvõtu puhul tuleb tasuda visiiditasu (omaosalustasu) 5 eurot. Visiiditasu ei võeta alla 19-aastastelt patsientidelt ning 75–aastaselt ja eakamatelt patsientidelt isikut tõendava dokumendi esitamisel.

Vastuvõttude ja muude dermatoveneroloogi poolt korraldatud teenuste eest tasub Eesti Haigekassa vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste loetelule (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, https://www.riigiteataja.ee/akt/129042017007).

Teenuste eest, mis ei ole eelviidatud loetellu kantud, kuid mis on näidustatud ja teenuse kvaliteedi tagamiseks vajalikud, tuleb tasuda patsiendil endal. Eesti Haigekassa poolt tasutud teenuste ja patsiendi enda poolt tasutavate teenuste osutamine võib toimuda sama kliinikukülastuse käigus. Tasuliste teenuste hinnakiri on leitav kliiniku veebilehelt.

Plaanilise ravijärjekorra pidamise kord

 1. Plaanilise ravi järjekorra pidamise põhimõtted tulenevad Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu tingimustest ja tervishoiuteenuste korraldamise seadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/121022017005). Ravijärjekorra pikkus sõltub Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingus sätestatud ravijuhtude arvust ning Eesti Haigekassa nõukogu otsusest ravijärjekordade maksimumpikkuse kohta.
 2. Ravijärjekorda registreerimiseks ei ole vajalik saatekiri. Registreerida saab kõigil tööpäevadel kell 9.00-17.00 registratuuris kohapeal või telefoni teel (tel 6154 115), samuti e-kirjaga aadressil info@nahakliinik.ee ja digiregistratuuri kaudu.
 3. Ravijärjekorra moodustamisel võetakse arvesse meditsiinilist vajadust (kiireloomulisust) teenuse järele, st sarnase vajadusega patsientidele osutatakse teenust samadel tingimustel. Ravijärjekorrast ettetoomise vajaduse otsustab arst.
 4. Ravijärjekorrast ette ostmine (st plaanilisse ravijärjekorda sattumine lisatasu eest) ei ole võimalik.
 5. Ravijärjekorda registreerimisel lepitakse kokku tervishoiuteenuse osutamise aeg, koht ning tervishoiuteenust osutav arst.
 6. Juhul kui ravijärjekord ületab 3 kuud, teavitatakse tervishoiuteenuse osutamise orienteeruv aeg. Ravijärjekorra saabumisest teavitab kliinik telefoni või e-kirja teel kuni 1 kuu ette.
 7. Kui patsient soovib teenust kiiremini kui plaaniline ravijärjekord seda võimaldab, võib pöörduda tasulisele vastuvõtule. Sellisel juhul on kõik osutatavad teenused patsiendile tasulised; tasuliste teenuste hinnakiri on leitav kliiniku veebilehelt.
 8. Ravijärjekorra pidamise reeglite täitmise eest vastutab järjekorra pidaja (kliinik).
 9. Jooksvat informatsiooni ravijärjekorra kohta saab järjekorra pidajalt tööpäeviti kell 9.00-17.00 telefonil teel (tel 6154 115) või e-kirjaga (info@nahakliinik.ee).
 10. Ravijärjekorra pidamist puudutavad andmed edastatakse Terviseametile või Eesti Haigekassale 3 tööpäeva jooksul alates vastava päringu saamisest.

Kaebuste lahendamise kord

 1. Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemide lahendamisega tegelevad:

1) tervishoiuteenuse osutaja (kliinik), kes soovib osutada patsientidele parima kvaliteediga arstiabi;

2) Eesti Haigekassa, kes kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist;

3) Terviseameti järelevalve osakond, kes kontrollib tervishoiuteenuse osutamise vastavust õigusaktidele;

4) Terviseameti tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, kes annab sõltumatu hinnangu tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

 1. Enne kaebuse või avalduse esitamist tuleb selgeks teha, kes on kaebuse sobiv adressaat.
 2. Kirjalik kaebus või avaldus peab olema sõnastatud arusaadavalt ning sisaldama patsiendi kontaktandmeid (nimi, telefon, posti- või e-posti aadress), tervishoiuteenuse osutaja andmeid (asutuse nimetus, arsti vm tervishoiutöötaja nimi) ning vabas vormis ja allkirjastatud nõusolekut (luba) kasutada patsiendi terviseandmeid, mis on kaebuse/avalduse asjaolude väljaselgitamiseks vajalikud. Anonüümseid kaebusi/avaldusi ei menetleta.

Kliinikule saab kaebuse esitada kohapeal, postiaadressil Kotka 12, Tallinn, 11315 või e-postile tagasiside@nahakliinik.ee.

Haigekassa kontaktid:

Infotelefon: 16 363 või 6696 630; tööajad: E-R 8.30-16.30

E-post: info@haigekassa.ee

Postiaadress: Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Terviseameti kontaktid:

Infotelefon: 7943 500; tööajad: E-R 9.00-16.00

E-post: kesk@terviseamet.ee

Postiaadress: Paldiski mnt 81, Tallinn, 10617